JIN

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Dit project is er op gericht om een beter begrip en beeld te krijgen van de verwachte groei in grensoverschrijdende handel in biogas en daarvan afgeleide energievormen, zoals groen gas. De verwachting is dat – naast de fysieke handel in biogas / groen gas, de grensoverschrijdende handel  in toenemende mate middels overdraagbare juridische titels zal geschieden. Er bestaan echter veel varianten van dergelijke verhandelbare titels, zoals garanties van oorsprong, hernieuwbare energie certificaten, (vrijwillige) duurzaamheidscertificaten, bio-tickets en CO2-rechten.
 
Een belangrijk voordeel voor marktpartijen van administratieve handel is dat de verhandelbare titels een belangrijk instrument kunnen zijn in het realiseren van een rendabele business case. Immers voor verhandelbare titels wordt een marktprijs betaald. Daarmee kunnen verhandelbare titels een steeds belangrijkere rol gaan spelen als financieringsinstrument voor biogas/groen gas activiteiten, naast de bestaande publieke stimuleringskaders.

Om een beter begrip te krijgen van de (toekomstige) dynamiek van de grensoverschrijdende handel, zal dit consortium onderzoek doen naar de verschillende factoren die concurrentie tussen de Nederlandse en Duitse markten voor biogas/groen gas kunnen verstoren bij toenemende grensoverschrijdende handel. Daarbij spelen twee factoren een voorname rol, te weten:
- De mogelijke nationale verschillen tussen voor biogasketens relevant beleid, zoals beleid t.a.v. landgebruik, hernieuwbare energie subsidies, etc., en
- De verschillen in de duurzaamheidseisen die gesteld worden aan de diverse biogasketens en de duurzaamheidscertificering, Wanneer er grote verschillen tussen Nederlandse en Duitse biogas ketenbeleid (institutionele omgeving) of grote verschillen t.a.v. de minimale duurzaamheidsprestaties waarneembaar zijn dan kan dit zorgen voor een kunstmatige verstoring van de concurrentieverhoudingen. Dergelijke verstoringen – zeker wanneer deze substantieel en/of structureel van aard zijn - zijn ongunstig voor de ontwikkeling van efficiënte grensoverschrijdende markt voor biogas / groen gas.

 

Partners:

Joint Implemantation network ;  Universität Oldenburg ;  Jacobs university Bremen

Doelen

Het doel van dit onderzoek is om dergelijke potentiele marktverstoringen op te sporen en middels een simulatiemodel trachten te kijken wat de invloed van bepaalde marktverstoringen kunnen zijn op zowel de fysieke als administratieve grensoverschrijdende handel. Op basis van dit onderzoek verwacht het onderzoeksteam bevindingen en aanbevelingen te kunnen doen over:
- De effectiviteit en efficiëntie van individuele en pakketten beleidsinstrumenten,
- De invloed van niet-geharmoniseerde duurzaamheidseisen en verschillende certificerings-systemen op de concurrentieverhoudingen,
- De invloed van nationale beleidsverschillen op de concurrentieverhoudingen in de markt voor biogas / groen gas, t.a.v. zaken als investeringen, technologiekeuze, innovatie, werkgelegenheid, regionale ontwikkeling, etc.,
- Het optimaliseren en afstemmen van het technische en financieel-economische ontwerp van biogas / groen gas ketens,

Dergelijke bevindingen / aanbevelingen zijn relevant voor private partijen die hun biogasketens zo optimaal mogelijk technisch en financieel willen ontwikkelen / opereren en beleidsmakers die op basis van een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en instrumenten de diverse nationale energie-, klimaat-, en duurzaamheidsdoelen willen halen. Voor zowel publieke als private partijen is het van belang dat marktverstoringen goed in kaart worden gebracht en effectieve oplossingen worden aangebracht om de verstoringen weg te nemen dan wel te repareren.

Key Partner

Overige Partners