Projectleiding

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Vanuit dit project onderdeel worden de deelnemers ondersteund en zoveel mogelijk  "ontzorgd" voor de Interreg procedures.

De projectleiding  en het projectbeheer vinden plaats vanuit dit project.

Er  wordt ervoor  gezorgd dat er adekwate onderlinge uitwisseling (inhoudelijk) tussen de diverse individuele projecten (management op content) plaatsvindt. Projectpartners kunnen leren van anderen en diens effecten en innovaties op andere delen van de waardeketen.

Onderdeel 2. Financieel beheer.

Binnen dit onderdeel vinden de financiële afhandeling, controles en (eind)afrekeningen van de verschillende deelprojecten plaats.

Onderdeel 3. Communicatie/ Disseminatie.

In de  deelprojecten ontstaat veel nieuwe en waardevolle kennis. Doelstelling is om deze kennis met partijen te delen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne disseminatie tussen projectpartners en externe disseminatie aan derden.

Het is van belang om partijen in deelprojecten met elkaar in contact te brengen en Nederlands - Duitse netwerken te vormen. Deze netwerken kunnen zowel tijdens het project als erna worden benut om nieuwe groen gas activiteiten te ontplooien.

Onderdeel 4. Strategie.

Tenslotte wordt er binnen dit project  grensoverschrijdend overleg tussen de betrokken overheden onderling en met belangrijke stakeholders die actief zijn in het Duits - Nederlandse Interreg gebied georganiseerd. Dit met inachtneming van het feit, dat de ontwikkelingen tot nu toe in Duitsland en Nederland duidelijke verschillen laten zien en ook in de toekomst verschillend zullen zijn.

Het doel van dit onderdeel is tevens, te komen tot bouwstenen die deze  Groen Gas markt zonder grenzen dichterbij brengen.

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in  een projectbureau  met een projectleider, projectsecretaris, een projectcontroller, contentmanager en moderator. De projectleider is tevens budgethouder voor de uitvoering van de communicatie en coördineert de netwerk- en disseminatie activiteiten. Bij disseminatie­activiteiten zal optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande netwerken in de regio. De centrale activiteiten vallen onder het projectbureau, de regionale activiteiten onder het Bioenergiecluster (BEON) aan Nederlandse zijde  en het 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen met haar partners aan Duitse zijde van de project regio.

Het onderdeel strategie wordt zelfstandig uitgevoerd door een moderator (provincie Drenthe) doch wordt gecoördineerd en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het projectmanagement.

 

Partners:

Provincie Drenthe ; Provincie Groningen ;  Provincie Friesland ;  Landkreis Aurich ;  Bioenergiecluster Oost Nederland en Dhr. F. Feil ;  3N Kompetenzzentrum (disseminatie Noordelijke regio)

Doelen

Doelen:

Het project ‘Projectleiding, kennisdeling, netwerken en strategie’ kent meerdere doelstellingen. Dit zijn:

  1. een stabiele en deskundige leiding zodat de projectuitvoerders goed ondersteund en binnen duidelijke kaders hun werk kunnen doen.
  2. een duidelijke projectstructuur met een zorgvuldige en correcte afhandeling naar de subsidiegevers en de partners.
  3. een stimulerende en communicatieve relatie met de deelnemers en de omgeving van het project en een goede "branding" van het project
  4. adequate documentatie van de ontwikkelde kennis en ervaringen.
  5. disseminatie van de ontwikkelde kennis door middel van
  6. nieuwsbrieven, een website  en workshops.
  7. vergroten van het netwerk en de kennis van de deelnemers door organisatie van workshops, waar de laatste stand der techniek wordt
  8. gepresenteerd en door het  organiseren van locatiebezoeken, waar innovatieve technologie operationeel kan worden aanschouwd.
  9. versterken en vergroten van netwerken van partners en geïnteresseerde derde partijen, zodat tijdens en na het project spin-offs kunnen ontstaan door de contacten die de partijen met elkaar hebben. Dit geschiedt middels workshops en project- en bedrijfsbezoeken.

 De belangrijkste doelstelling is afgeleid van het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-2013” is het intensiveren van duurzame, grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse partners. Zo dient het programmagebied zich tot een geïntegreerde Europese regio te ontwikkelen, waarbij de landsgrenzen een weliswaar karakteristiek, maar geen belemmerend aspect vormen.

 Aan de bovenstaande doelstelling wordt door dit deelproject voldaan. Door de projectpartners gezamenlijk kennis te laten delen en gezamenlijk activiteiten uit te voeren en netwerken op te bouwen, ontstaat een grensoverschrijdende samenwerking die op lange termijn stand kan houden. De transnationale netwerken die binnen dit deelproject worden opgezet, kunnen in de toekomst leiden tot verdiepende samenwerking tussen de projectpartners buiten dit project om.

Key Partner

Overige Partners

Video