Biogasverzameling als verbinding tussen producenten voor groen gas

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Het ontwikkelen van een paraplu project voor de ontwikkeling van groen gas projecten volgens de opzet van Groen Gas Hubs: het verbinden van afzonderlijke biogasprojecten met elkaar om tot een voldoende grote hoeveelheid biogas te komen die via een leiding wordt verzameld. Deze hoeveelheid biogas wordt centraal gereinigd, opgewaardeerd tot groen gas en vervolgens geïnjecteerd in een Regionale Transport leiding. 

Dit paraplu project wil zoveel mogelijk kennis verzamelen over alle aspecten van groen gasproductie en transport en knelpunten voor realisatie benomen en zoveel mogelijk. Hiervoor een oplossing bieden.  Verder bijdrage leveren tot realiseren van concrete projecten door initiëren en verder ontwikkelen. Concrete projecten doen direct al mee. Deze ervaringen leiden tot inzichten m.b.t. knelpunten en oplossingen. We willen leren van deze inzichten en het resultaat verspreiden. D.m.v. deze kennisdeling hoeft niet iedereen het wiel weer uit te vinden en kan het beleid worden geadviseerd om stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor een relevante introductie van groen gas in het aardgasnet. Uiteindelijk is dat laatste het realiseren het beleidsdoel.

 

Partners:

E kwadraat advies ;  3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe e.V. ;  Groot Zevert Loon- en Grondverzetbedrijf - Transport ;  PlanET Biogastechnik

Doelen

 • Kennistransfer internationaal van en naar het Interreg gebied; 
 • Nieuwe en bestaande initiatieven op groen gas gebied binnen aangewezen gebieden ondersteunen;
 • Ontwikkeling case Achterhoek/Vreden als voorbeeld  voor andere projecten;
 • Opzet van netwerk van actoren (o.a. netwerkbeheerders, bouwers biogasinstallaties) die projecten ondersteunen op hun weg naar realisatie;
 • Het vaststellen van knelpunten of belemmeringen bij de opzet van groen gas projecten met een geplande biogasleiding;
 • Best practices, tips, nieuwe concepten en lessons learned bij de bestaande projecten die al verder zijn in hun ontwikkeling beschrijven en deze inzichten  gebruiken voor nieuwe projecten.  Deze informatie gebruiken voor een start van nieuwe groen gas Hub projecten;
 • Kennisdeling: communiceren via de groen gas  website van Interreg;
 • Organiseren bijeenkomsten o.a. met provinciale overheden en ’Kreisen’ en/of gemeentes;
 • Organiseren bijeenkomsten in gebieden met o.a. potentiële ondernemers;
 • Uitvoeren van eerste haalbaarheidsonderzoeken en bepalen van de duurzaamheid bij projecten (reductie CO2emissie en broeikasgasemissie);
 • Afstemming internationale regelgeving t.b.v. het verkrijgen van vergunningen;
 • Afstemming internationale interpretatie van investering- en exploitatiesubsidies;

Key Partner

Overige Partners